Menighedsrådsmøder

Tirsdag den 12. jan kl. 19.45
Torsdag den  4. feb
Torsdag den  4. mar
Torsdag den 15. apr
Torsdag den 20. maj
Torsdag den 24. jun
Torsdag den 19. aug
Torsdag den 23. sep
Torsdag den 28. okt
Torsdag den  9. dec

Møderne starter kl. 19:00

 

 

 

Hvad laver et menighedsråd?

Menighedsrådet - et frivilligt, spændende, ulønnet og alsidigt arbejde

Menighedsrådene er i princippet kirkens bestyrelse.
Menighedsrådene vælges hvert 4. år af sognets folkekirkemedlemmer, og antallet af medlemmer i rådet afgøres ud fra sognets størrelse.

Menighedsrådet danner sammen med præsterne sognets øverste instans. Menighedsrådet har én gang månedligt et offentligt møde, hvor sognets og kirkens sager behandles.

Meget kort kan siges, at menighedsrådets opgaver er:

Administration og forvaltning af kirkens bygninger og økonomiske midler
Kirkens midler stammer stort set fra den indkomne kirkeskat. En del af skatten fordeles til sognene i kommunen og administreres af de enkelte menighedsråd. Heraf anvendes midler bl.a. til vedligehold af kirke og tilhørende bygninger og omliggende areal. Der aflægges revideret regnskab ved årets slutning. Menighedsrådets kasserer har det overordnede ansvar for økonomien.

Medbestemmelse omkring gudstjenester og forløbet heraf
Den danske højmesse er lagt i forholdsvis faste rammer, men hvor der er valgmuligheder, skal menighedsrådet i de fleste tilfælde godkende en fravigelse af ritualet. Dette gælder også indkøb af eventuelle nye salmebøger.

At være arbejdsgiver for kirkens ansatte (præsterne er dog uafhængige af rådet i embedsførelse)
Rådet ansætter kirkens medarbejdere og er således deres arbejdsgiver. Personalet har en medarbejderrepræsentant i rådet, som dog ikke har stemmeret.  
         

At indstille, hvilken ansøger, man helst vil have ved ansættelse af præst
Det er menighedsrådets opgave at vælge sognets præst. Kirkeministeriet ansætter den, som rådet indstiller. Præsten er født medlem af menighedsrådet.

At skabe gode rammer om det kirkelige liv og være drivkraft bag forskellige kirkelige aktiviteter i sognet
Menighedsrådet har meget vide rammer for, hvilke opgaver det kan varetage i sognets interesse. Rådet kan gennem sit arbejde være med til at gøre kirken til en levende del af sognet og til et sted, man samles for at deltage i et fællesskab omkring forskellige aktiviteter og arrangementer inden for det kirkelige liv i sognet.
I menighedsrådene nedsættes forskellige udvalg, i Gullestrup Kirke eksempelvis bladudvalg og aktivitetsudvalg.